031-536200 info@trl.se

Integritetspolicy

Allmänt
Transportledningar i GBG AB ansvarar för insamling, behandling och användning av personuppgifter av sina kunder och leverantörer. Vi på Transportledningar i GBG värnar om din personliga integritet och lägger stor vikt vid att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy ger information om vilka personuppgifter som samlas in, behandlas och sparas, hur uppgifterna används och till vem uppgifterna utlämnas. Transportledningar i GBG samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning (GDPR) och bestämmelser.

För mer information besök www.gdpr.se

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Transportledningar i GBG org. nr. 556318-9868, är personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person

  • Personnummer
  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Mejladress
  • IP-adress
  • Kontonummer
  • Anställningsnummer

De personuppgifter vi behandlar är de uppgifter som du har lämnat till oss eller som vi har samlat in från dig.

Personuppgifter som du har lämnat till oss: När vi utför en tjänst kommer du att lämna viss information om dig till oss. Du kan även komma att lämna information till oss av andra anledningar, t.ex. när du varit i kontakt med oss för att få en offert eller gjort en förfrågan. Information du lämnar kan vara ditt namn, adress, telefonnummer, befattning, ansvarsområden, e-postadress, personnummer eller organisationsnummer.

Vid en jobbansökan kan det gälla ansökningshandlingar, CV-person och kontaktinformation, kompetenser, utbildningar och tidigare arbetsgivare etc. Transportledningar i Göteborg AB kan även be dig att lämna ytterligare personuppgifter men i sådana fall kommer du att få godkänna detta.

För anställda: De personuppgifter som vi kommer att behandla om dig kommer att bestå av, namn, adress, telefonnummer, befattning, ansvarsområden, e-postadress, personnummer men även kontaktuppgifter till anhöriga, löne- och kontouppgifter

 

Insamling, användning, bearbetning och behandling av data
Behandling av personuppgifter innebär varje enskild åtgärd som utförs med personuppgifterna, oavsett om den är automatiserad eller manuell. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, lagring, bearbetning, överföring och radering.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

All insamling och behandling av personuppgifter sker i syfte att administrera och fullgöra våra åtaganden gentemot dig, samt för att tillvarata våra rättigheter och uppfylla våra skyldigheter enligt lag och avtal.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling.

Transportledningar i Göteborg AB kommer som huvudregel att spara personuppgifter som rör:

– uppgifter kopplade till ansöknings- och rekryteringsprocess, under innevarande år för senaste aktiviteten och därefter för två (2) år
– kund- och leverantörsavtal samt uppgifter om affärshändelser, såsom uppgifter om tidrapporter, deltagare, uppdrag, lön, faktura, deklarationer, bokslut, under avtalstiden och därefter för sju (7) år.

Hur vi skyddar dina personuppgifter?

Säkerheten för personligt identifierbar information är viktig för oss. Vi har vidtagit administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig användning, avslöjande, ändring eller förstörelse av personligt identifierbar information som vi samlar in.

I form av teknisk utrustning, brandvägg, antivirus, lösenordskyddat mm.

Vid kommunikation via e-post hanteras all information av vår IT administratör som säkerhetskopierar till RAID diskar och bevarar i ett kassaskåp 5 år!

Vi skickar ej ut reklam eller säljer vidare några av de uppgifter vi samlar in till tredje part.

Rättigheter för dig som är registrerad hos oss

Du har rätt till tillgång av dina personuppgifter som behandlas om dig hos oss. För att få ut detta krävs det att du legitimerar dig.

Du har rätt till rättelse om att du upptäcker att dina personuppgifter är felaktiga. Inom ramen för aktuellt ändamål har du även rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
Du har rätt till radering av personuppgifter som vi behandlar om dig ifall:
–   Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlats in eller behandlats.
–   Dina personuppgifter behandlas på ett olagligt sätt.
–   Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

Vi har rätt att neka din begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att radera vissa personuppgifter – som till exempel från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning och från konsumenträttslagstiftning.

Ändringar i denna integritetspolicy

Transportledningar i Göteborg AB förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen. Du rekommenderas därför att läsa denna Integritetspolicy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar. Om vi ändrar Integritetspolicyn på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när ditt samtycke samlades in, kommer vi att underrätta dig om dessa förändringar och vid behov be dig om att på nytt samtycka till Transportledningar i Göteborg AB personuppgiftsbehandling